×

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Marije Dokter Personal Training & more

Artikel 1: definities

Trainer:  De ondernemer Marije Dokter of een door haar aan te wijzen derde(n).

Klant:  De natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst is aangegaan.

Trainingssessie:  De op een dag en tijdstip overeengekomen afspraak ter uitvoering van een training.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen trainer en klant.

 

Artikel 3: Marije Dokter

De ondernemer:  Marije Dokter Personal Training & more

Kvk nummer:  72953543

BTW nummer:  NL002286512B15

Adres:  Onstein 16, 7006 JV Doetinchem

Bankrekening:  NL03KNAB0257934588

Website:  www.marijedokter.nl

Email:  info@marijedokter.nl

 

De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding tussen trainer en klant;
 2. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg aangegaan worden;
 3. Een overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen;
 4. Het is trainer toegestaan een trainingssessie te laten uitvoeren door een door haar aan te wijzen derde(n), zonder dat dit geldt als een tekortkoming en zonder dat de klant hierdoor gerechtigd is tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst;
 5. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaald aantal trainingssessies tot het moment dat de laatste overeengekomen trainingssessie is voltooid;
 6. Een overeenkomst loopt indien deze is aangegaan voor een bepaalde tijd tot het einde van deze bepaalde tijd, waarna deze overeenkomst behoudens opzegging wordt verlengd met eenzelfde bepaalde tijd. Opzegging dient te geschieden een maand voor de einddatum.

 

Artikel 4: Annulering trainingssessie

 1. Indien de klant verhinderd is bij een één-op-één trainingssessie, dient de klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan te geven aan de trainer, waarna de trainingssessie geannuleerd wordt en een nieuwe trainingssessie wordt geagendeerd. Geschiedt annulering binnen 24 uur voor de trainingssessie, zullen de kosten van de trainingssessie in rekening gebracht worden bij klant, zonder dat enig recht op inhalen van de verloren trainingssessie ontstaat. Indien de klant verhinderd is op een bootcamp training, dient de klant dit uiterlijk 1 uur van te voren zelf te annuleren in fitmanager. Geschiedt annulering binnen 8 uur zullen er kosten ter hoogte van
  € 10,- (zeggende: tien euro) in rekening worden gebracht;
 2. Trainer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de klant binnen een periode van een 6 maanden drie keer een trainingssessie of bootcamp training annuleert of niet verschijnt. In een dergelijk geval is trainer niet gehouden tot vergoeding van enige schade van de klant, noch is trainer gehouden tot restitutie van enige vooruitbetaalde bedragen;
 3. Trainer heeft het recht een geagendeerde trainingssessie of bootcamp training te annuleren tot 48 uur voor aanvang ervan, zonder dat daardoor recht op ontbinding of schadevergoeding voor de klant ontstaat. Indien sprake is van een langer durende onmogelijkheid van de trainer om trainingssessies of bootcamp trainingen te verzorgen, heeft de trainer het recht om de overeenkomst op te schorten voor de termijn waarin zij niet in staat is trainingssessies of bootcamp trainingen te verzorgen. Is de trainer voor een periode langer dan zes maanden niet in staat trainingssessies of bootcamp trainingen te verzorgen, dan is de trainer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat sprake is van schadeplichtigheid ten opzichte van de klant.

 

Artikel 5: Blessures en aansprakelijkheid

 1. Sporten bij Marije Dokter Personal Training & more is op eigen risico;
 2. Door de wijze waarop een training wordt verzorgd, wordt zoveel mogelijk voorkomen dat schade of blessures ontstaan bij klant. Evenwel kan het ontstaan van blessures niet worden uitgesloten. Trainer en klant zijn gehouden het ontstaan van blessures zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend door gebruik te maken van adequate kleding, schoeisel en materialen. Mocht de klant gedurende een training geblesseerd raken, is de trainer voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk;
 3. Ook overigens is de trainer niet gehouden enige door de klant geleden schade te vergoeden als gevolg van bijvoorbeeld diefstal, brand, gederfde inkomsten of overige oorzaken, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van trainer;
 4. Indien de klant door een blessure verhinderd is om een of meerdere trainingssessies te volgen, zullen de reeds geagendeerde trainingssessie in goed overleg worden verplaatst. Dit met een maximale termijn van een maand. Onder blessure wordt verstaan een blessure die het bijwonen van trainingssessie absoluut verhindert, waaronder begrepen spierscheuringen, breuken van ledematen, verrekkingen en dergelijke. Vermoeidheid en overig onbehagen kwalificeert niet als een blessure in de zin van deze algemene voorwaarden. In het geval van bootcamp trainingen kan geen aanspraak worden gedaan op restitutie van de resterende maand;
 5. Indien klant wegens nalatigheid afbreuk doet op de ter beschikking gestelde materialen, kan hij/zij daarvoor aansprakelijk worden gesteld.
 6. Trainer verbindt zich al hetgeen zij in het kader van de overeenkomst onder zich heeft met de grootst mogelijk zorg te behandelen (bv. materialen). Klant zal niet, ook geen afval of waardeloos geachte zaken, van de trainer meenemen, toe-eigenen, ten verkoop aanbieden of er persoonlijk voordeel mee doen zonder de expliciete voorafgaande toestemming van werkgever;

 

Artikel 6: Tarieven en betalingen

 1. De prijs van begeleiding van de klant door de trainer geschiedt tegen een vooraf overeengekomen tarief. Dit tarief is, tenzij anders weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.
 2. Trainer is gerechtigd de tarieven gedurende de looptijd te wijzigen, indien deze wijzigingen noodzakelijk zijn door van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen doorgevoerde prijsstijgingen van derden of veranderde wet- en regelgeving. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt is de klant gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen. Een eventuele prijsverhoging kan door de trainer per direct worden doorgegeven aan de klant;
 3. Betaling geschiedt in maandelijkse termijnen. De klant is gehouden om voor of uiterlijk de eerste dag van iedere maand het overeengekomen bedrag te voldoen. De trainer zet hiertoe de betaling klaar in Fitmanager. Het niet ontvangen van de betaling ontslaat de klant niet van zijn/haar betalingsverplichting;
 4. Indien de klant weigerachtig is in het betalen van het overeengekomen bedrag, is de trainer gerechtigd om, na sommatie, incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. Blijft betaling uit, zal de trainer in rechte betaling vorderen van de verschuldigde bedragen. Alle kosten die de trainer daarvoor dient te maken, waaronder griffierechten, advocaat- en deurwaarderskosten, zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 7: Toepassing recht, wijziging en social media

 1. Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen ter van deze overeenkomst of de uitvoering ervan is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen.
 2. De trainer is bevoegd, binnen de grenzen der redelijkheid, onderhavige voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Ik ben er bewust van dat Marije Dokter foto’s en video’s gebruikt voor marketing en communicatie doeleinden. Ik geef daarom toestemming voor het gebruik van foto’s en video’s waarom ik te zien ben voor online en offline toepassingen zoals website, sociale media, of drukwerk zoals posters en/of flyers.

 

Kwaliteitsvoorwaarden personal training

Bij Marije Dokter Personal Training & more staat kwaliteit aan de top. Hier zijn enkele voorwaarden aan gesteld en dienen als uitgangspunt voor het gehele traject wat wij samen doorlopen.

 • De één op één trainingen worden uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige Personal Trainer. Je werkt met één hoofdtrainer maar het kan voorkomen dat je met een collega traint;
 • De training staat altijd in dienst van het periodiseringsplan;
 • De trainingen staan zoveel mogelijk gepland op de momenten dat de klant wil trainen;
 • Elke training staat in belang van de uiteindelijke doelstelling. Een training binnen Marije Dokter Personal Training & more staat voor 60 minuten intensief, maar op eigen niveau werken aan je uiteindelijke doelstelling;
 • De trainer probeert een sfeer te creëren waarbij de klant het gevoel moet krijgen dat elke situatie bespreekbaar is;
 • Naast kwaliteit op trainingsvlak wordt kwaliteit op persoonlijk vlak geboden. Dit betekent dat de klant een luisterend oor kan verwachten. Ik Marije Dokter stelt zich voor als personal trainer, een trainer die traint om fysieke doelstelling te bereiken én eventuele mentale doelstellingen;
 • Marije Dokter kan geen oplossing bieden voor fysieke blessures. Hiervoor wordt doorverwezen naar een fysiotherapeut en/of huisarts;
 • De klant mag specifiek betaald voedingsadvies verwachten gericht op de doelstelling en afgestemd op het periodiseringsplan dat we hanteren. Wij schrijven geen hele gedetailleerde persoonlijke voedingsplannen uit maar hebben hier wel als voorbeeld zeer nauwkeurig en kwalitatief standaard voorbeelden van.

 

Kwaliteitsvoorwaarden bootcamp training

Bij Marije Dokter Personal Training & more staat kwaliteit aan de top. Hier zijn enkele voorwaarden aan gesteld en dienen als uitgangspunt voor het gehele traject wat wij samen doorlopen.

 • De bootcamp training binnen Marije Dokter Personal Training & more worden uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige Personal Trainer;
 • De training heeft als doelstelling om het cardiovasculair vermogen in combinatie met kracht te verbeteren;
 • Binnen de les mag je er vanuit kunnen gaan dat de trainer in alle redelijkheid in staat is, indien nodig, de oefeningen aan te passen zodat deze voor bijna elk individu uitvoerbaar zijn;
 • De lessen zijn gericht op conditie en krachtuithoudingsvermogen. Dat betekent dat ik in 90% van de gevallen in een circuit zal werken. Daarnaast worden de lessen ook graag leuk gemaakt en zullen er enkele trainingen worden verzorgt die gericht zijn op de doelstelling, maar daarnaast ook veel plezier geeft;
 • Klant mag van de trainer verwachten dat de trainer naast het leiden van de training ook het individu coacht in het gebruik van de juiste gewichten. Echter is klant zelf verantwoordelijk voor de keuze van de gewichten. Wanneer iets te makkelijk of moeilijk is verwacht trainer dan ook van de klant dat hij/zij dit zelf aangeeft;
 • De trainer observeert, constateert en handelt. Hiermee bedoel ik dat de klant er vanuit moet kunnen gaan dat indien een oefening niet op correcte of veilige wijze wordt uitgevoerd dat de klant hierop wordt gecorrigeerd.
 • Klant mag verwachten dat trainer voedingsadvies geeft. Indien er tijd en ruimte voor is tijdens de les, dan kan dit tijdens de les. Vragen per mail of telefoon zullen tevens altijd worden beantwoord.

 

 

Instagram

Wil je op de hoogte blijven van wat ik allemaal doe? Volg mij dan op Instagram!

top